اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها
  • تاریخ برگزاری: 30 و 31 فروردين 1396
  • دبیرکنفرانس: دکتر امیرحسن منجمی
  • تعداد مقالات دریافتی: 120
  • تعداد مقالات پذیرش شده: 19 ارائه شفاهی و 38 مقاله ارائه پوستر
  • شش سخنران کلیدی از متخصصین از دانشگاههای معتبر دنیا
  • دو نشست تخصصی کاربردهای اینترنت اشیاء و بهینه سازی انرژی
IoT