رویدادها

رویدادها
06 مارس

معرفی اینترنت اشیا

  تاریخ برگزاری: 22 مهر ماه 97 سخنران: جناب آقای دکتر علی بهلولی (هیئت علمی دانشکده کامپیوتر) محل برگزاری: دانشگاه اصفهان،