کمیته علمی


دبیر کنفرانس
دكتر حسین ماهوش محمدی
گروه هوش مصنوعی
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دبیر علمی
دکتر بهروز شاهقلی
گروه فناوری اطلاعات
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
پروفسور Guy Pujolle
گروه علوم کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه Pierre-et-Marie-Curie
پروفسور Raouf Boutaba
گروه علوم کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه Waterloo کانادا
دكتر علی‌اکبر جلالی
گروه مهندسی برق
عضو هیأت علمی
دانشگاه علم و صنعت
دكتر مجید رسولی
مسئول نقشه راه اینترنت اشیاء
مرکز تحقیقات مخابرات
پروفسور حسین صراف‌زاده
گروه کامپیوتر
عضو هیأت علمی
موسسه فناوری Unitec نیوزلند
دکتر محمدحسین منشئی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
پروفسور ناصر موحدی‌نیا
گروه معماری کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر Latid Ladid
محقق ارشد
مدیر انجمن IPv6
دانشگاه لوکزامبورگ
دکتر امیر پای‌به‌راه
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
مؤسسه سلطنتی فناوری KTH
دکتر حمزه خزائی
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه Alberta کانادا
دکتر علی تیزقدم
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه Toronto کانادا
پروفسور امیرحسن منجمی
گروه هوش مصنوعی
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
پروفسور محمدعلی نعمت‌بخش
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
پروفسور احمدرضا نقش‌نیلچی
گروه هوش‌مصنوعی
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر کامران زمانی‌فر
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
پروفسور محمدحسین یغمایی‌مقدم
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید امین حسینی سنو
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زینب موحدی
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه علم و صنعت
دکتر بهروز ترک لادانی
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر مسعودرضا هاشمی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمدرضا خیام‌باشی
گروه معماری کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر عباس قائمی بافقی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید ملا
گروه فناوری اطلاعات
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دكتر شیرین انشائی‌فر
محقق ارشد
مرکز پردازش سیگنال
دانشگاه Surrey انگلستان
دكتر علی بهلولی
گروه معماری کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر محسن اسدی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
دكتر اسلام ناظمی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هاله امین‌طوسی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
دكتر حامد وحدت‌نژاد
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه بیرجند
دکتر رضا رمضانی
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دكتر فاطمه راجی
گروه مهندسی نرم‌افزار
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دكتر مائده عاشوری
گروه فناوری اطلاعات
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر صالح یوسفی
گروه مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت علمی
دانشگاه ارومیه
دکتر ندا مقیم
گروه فناوری اطلاعات
عضو هیأت علمی
دانشگاه اصفهان