دومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

دومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها
  • تاریخ برگزاری: 4 مهرماه 1397
  • دبیرکنفرانس: دکتر محمدحسین یغمایی‌مقدم
  • تعداد مقالات دریافتی: 50 عدد
  • تعداد مقالات پذیرش شده: 14 عدد
  • چهار سخنران کلیدی از متخصصین از دانشگاههای معتبر دنیا
  • محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

وب سایت دومین دوره کنفرانس

 

sciot2018

 

ویدیویی از کنفرانس: