کنفرانس اینترنت اشیاء و کاربردها

کنفرانس اینترنت اشیاء و کاربردها

تاريخ برگزاری کنفرانس: 29 و 30 اردیبهشت 1400
مهلت ارسال مقالات: 30 بهمن ماه 1399
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان

 

وب سایت پنجمین دوره کنفرانس