کنفرانس اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت

کنفرانس اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت

تاريخ برگزاری کنفرانس: 26 و 27 شهریور99
مهلت ارسال مقالات: 26 اردیبهشت 99
برگزار کنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان
محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

 

وب سایت چهارمین دوره کنفرانس