کنفرانس اینترنت اشیاء و کاربردها

کنفرانس اینترنت اشیاء و کاربردها

تاريخ برگزاری کنفرانس: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
مهلت ارسال مقالات: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
برگزار کنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان
محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

وب سایت ششمین دوره کنفرانس

sciot2022