آزمایشگاه اینترنت اشیا

این آزمایشگاه شامل دو دستگاه کامپیوتر بسیار قوی با کارت گرافیک 1080 و کلاستر متشکل از 5 کامپیوتر می باشد .