احمدرضا نقش‌نیلچی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی برق و کامپیوتر,دانشگاه یوتا-سالت لیک سیتی,آمریکا,۱۳۷۱-۱۳۷۶
فوق لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه یوتا-سالت لیک سیتی,آمریکا,۱۳۶۹-۱۳۷۰
لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه یوتا-سالت لیک سیتی,آمریکا,۱۳۶۵-۱۳۶۹