علی بهلولی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,کامپیوتر,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۴-۱۳۹۰
فوق لیسانس,معماری کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۸۰-۱۳۸۲
لیسانس,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۶-۱۳۸۰