سید امیرحسن منجمی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه بریستول,انگلستان,۱۳۷۹-۱۳۸۳
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر-هوش ماشین و رباتیک,دانشگاه شیراز,ایران,۱۳۷۰-۱۳۷۳
لیسانس,مهندسی برق کامپیوتر(سخت افزار),دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۶۵-۱۳۶۹