مائده عاشوری

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۶-۱۳۹۱
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۴-۱۳۸۶
لیسانس,مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۷۹-۱۳۸۳