فاطمه راجی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

پسا دکتری,مهندسی کامپیوتر,رایرسون,کانادا,۱۳۹۳-۱۳۹۳
دکتری,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۸۶-۱۳۹۲
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۴-۱۳۸۶
لیسانس,مهندسی کامپیوتر-نرم افزار,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۸-۱۳۸۲
دیپلم,ریاضی فیزیک,غیرانتقاعی دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۴-۱۳۷۸