حسین ماهوش محمدی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

پسا دکتری,مهندسی پزشکی,Ecole de Technologie Superieure,Canada,۱۳۹۰-۱۳۹۱
پسا دکتری,مهندسی پزشکی,Ecole Polytechnique of Montreal,Canada,۱۳۸۸-۱۳۹۰
دکتری,مهندسی برق,ٍEcole Polytechnique of Montreal,Canada,۱۳۸۳-۱۳۸۸
دکتری,مهندسی کامپیوتر(نا تمام),دانشگاه صنعتی شریف,ایران,۱۳۸۱-۱۳۸۳
فوق لیسانس,معماری کامپیوتر,دانشگاه صنعتی امیرکبیر,ایران,۱۳۷۳-۱۳۷۶
لیسانس,مهندسی کامپیوتر - سختافزار,دانشگاه صنعتی امیرکبیر,ایران,۱۳۶۷-
۱۳۷۱