کمال جمشیدی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی برق کنترل فازی,IIT- MADRAS,هندوستان,۱۳۷۰-۱۳۷۴
فوق لیسانس,مهندسی برق-کنترل و ابزار دقیق,انا,هندوستان,۱۳۶۸-۱۳۷۰
لیسانس,مهندسی برق ,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۶۲-۱۳۶۶