کامران زمانی فر

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,علوم کامپیوتری ,دانشگاه لیدز,انگلستان,-۱۳۷۵
فوق لیسانس,مهندسی برق و الکترونیک,دانشگاه تهران,ایران,-
لیسانس,مهندسی برق و الکترونیک,دانشگاه تهران,ایران,-