حمید ملا

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی برق-مخابرات,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۸۴-۱۳۸۹
فوق لیسانس,مهندسی برق-گرایش مخابرات سیستم,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۸۲-۱۳۸۴
لیسانس,مهندسی برق - گرایش الکترونیک,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۸-
۱۳۸۲