ندا مقیم

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,برق-مخابرات سیستم,دانشگاه صنعتی امیرکبیر,ایران,۱۳۸۲-۱۳۸۸
فوق لیسانس,برق-مخابرات سیستم,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۸-۱۳۸۱
لیسانس,برق-الکترونیک,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۴-۱۳۷۸