ناصر موحدی‌نیا

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی برق,دانشگاه کارلتون-اتاوا,کانادا,۱۳۷۰-۱۳۷۵
فوق لیسانس,مهندسی مخابرات,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,-۱۳۶۸
لیسانس,مهندسی الکترونیک,دانشگاه تهران,ایران,-۱۳۶۵