سیدفخرالدین نوربهبهانی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران
فوق لیسانس، تجارت الکترونیک، دانشگاه امیرکبیر، ایران
لیسانس، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران